Rubriigiarhiiv: Määratlemata

Alu Rahvaõpistu koolitused 2024. aasta I poolaastal

ERI- JA ABIVAJADUSEGA LAPSE TUGIISIKU KOOLITUS
240 akadeemilist tundi
19.03.2024 – 28.06.2024
Hind: 1860 €

Koolitusele on oodatud keskharidusega täiskasvanud, kes soovivad omandada ja/või täiendada  teadmisi ja oskusi eri- ja abivajadusega lapse tugiisikuna töötamiseks. Koolitusprogrammi läbimisel on õppijal teadmised ja oskused eri- ja abivajadusega lapsega toimetulemiseks ning arengu- ja õppimise toetamiseks lähtuvalt lapse individuaalsusest. Õpe sisaldab teenuse osutamise seaduslikke aluseid, tugiisiku rolli põhimõtteid, lapse arengu toetusmeetmete rakendamist, hooldustoimingute läbiviimist, esmaabi koolitust.

Koolituse läbinu:

 • oskab analüüsida lapse erivajaduse olemust, tervislikku seisundit ning planeerida tegevusi sellest lähtuvalt;
 • loob lapsele turvalise füüsilise ja vaimse keskkonna lapsele;
 • rakendab puudega lapse puhul vajalikke hooldustoiminguid lähtuvalt lapse erivajaduse olemusest ja aitab (enamlevinud) abivahendite kasutamisel;
 • pakub välja ja viib läbi arendavaid tegevusi lähtuvalt lapse eri- ja abivajadusest ning
  arenguvõimalustest;
 • toetab eri- ja abivajadusega lapse toimetulekut grupis ja sotsiaalsetes situatsioonides;
 • toetab lapse arengut ja õppimist koostöös seotud osapooltega (kool, lasteaed, huviring);
 • oskab anda esmaabi.

Koolituse kogumaht on 240 akadeemilist tundi, millest 144 tundi on auditoorset õpet, 80 tundi juhendatud praktikat ja 16 tundi iseseisvat tööd. Õppetöö toimub veebikeskkonnas (Zoom, Meet, Teams või Skype) välja arvatud esmaabi (16 h), praktika (80 h).

Koolituse lõpetanutele väljastatakse tunnistus. Esmaabi 16 h läbimisel väljastatakse lisaks eraldi esmaabi tunnistus. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija läbis vähem kui 80 %, aga mitte vähem kui 50 % ettenähtud õppekava kogumahust. Koolituse lõpetanutel on võimalik taotleda luba sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 spetsialiseerumise: abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapse tugiisik, tase 4 riiklikule kutseeksamile.

Õppekavaga saab tutvuda SIIN

Koolitajad:

Aune Kähär on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi koolieelse pedagoogika ja psühholoogia eriala, õpib Tartu Ülikooli eripedagoogika magistriõppes, omab pikaajalist töökogemust lasteaia direktorina.

Anne Helme on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala,  töötanud  lapsehoidja ja tugiisikuna, puuetega laste vanem, täiskasvanute koolitaja kogemus.

Tiina Rahkemaa on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli defektoloogia eriala, läbinud TLÜ Avatud Ülikooli Täiendhariduskeskuses hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija koolituse, täiskasvanute koolitaja kogemus.

Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magistriõppe, omab üle 20 aasta kogemust täiskasvanute koolitajana.

Eva Hindremäe on läbinud Tallinna Ülikooli Täiendõppekeskuse koolituse “Abiõpetaja koolis” 3 EAP ulatuses. Samal ajal töötas koolis Raimond Roosalu tugiisikuna, kus sai saadud teadmisi rakendada.

Marina Runno on sotsiaalteaduste magister, lõpetanud Tallinna Ülikooli 2000-2007.

 

HOOLDUSTÖÖTAJA KOOLITUS
240 akadeemilist tundi
19.03.2024 – 28.06.2024
Hind: 1760 €

Koolitusele on oodatud täiskasvanud, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi abivajaja hooldamiseks ja töötamiseks hooldustöötajana nii avahoolduses kui ka hoolekande- ja tervishoiuasutuses. Koolitusprogrammi läbimisel on õppijal teadmised ja oskused valdkonnaga seotud õigusaktidest, hooldustegevuste planeerimisest ja läbiviimisest. Õpe sisaldab ka tööd lastega, eakatega, erivajadustega inimestega, majapidamistööde ja meeskonnatöö korraldamist, erinevaid suhtlemisviise ning esmaabi koolitust.

Koolituse lõpuks õppija:

 • omab ülevaadet valdkonnaga seotud õigusaktidest, hoolduse alustest ja kutse-eetikast;
 • oskab planeerida ja viia läbi hooldustegevusi;
 • oskab märgata ja anda abi elamistoimingutes;
 • oskab dokumenteerida hooldustoimingud ja korraldada abivajaja toimetulekut toetavaid teenuseid;
 • oskab anda esmaabi, vajadusel kutsuda abi
 • oskab märgata laste, eakate või erivajadusega seotud probleeme ja leida neile lahendusi;
 • oskab planeerida ja korraldada meeskonnatööd;
 • praktika käigus kinnistatakse saadud teadmisi, täidetakse praktikapäevikut.

Koolituse kogumaht on 240 akadeemilist tundi, millest 112 tundi on auditoorset õpet, 96 tundi praktikat ja 32 tundi iseseisvat tööd. Õppetöö toimub veebikeskkonnas (Zoom, Meet, Teams või Skype) välja arvatud esmaabi (16 h), praktika (96 h).

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine auditoorsetes tundides 80% ja praktika läbimine töökeskkonnas täies ulatuses. Õppetulemuste hindamise aluseks on arvestus (küsimustik) ja praktikapäeviku esitamine. Koolituse lõpetanutele väljastatakse tunnistus. Esmaabi 16 h läbimisel väljastatakse lisaks eraldi esmaabi tunnistus. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija läbis vähem kui 80%, aga mitte vähem kui 50% ettenähtud õppekava kogumahust. Koolituse lõpetanutel on eelneva erialase töökogemuse olemasolul võimalik taotleda luba hooldustöötaja, tase 4 riiklikule kutseeksamile.

Õppekavaga saab tutvuda SIIN

Koolitajad:

Diana Mäng on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse eriala, omab kliinilise õenduse 6. taset, aastast 2023 terviseteaduse magister. Töötab haigla ülemõena ja koduõena, Rapla maakonna infektsiooni volinik. Omab kogemust täiskasvanute koolitajana.

Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magistriõppe, töötab kiirabi  meeskonnas. Omab esmaabiõpetaja kutset ja pikaajalist kogemust täiskasvanute koolitajana.

Anne Helme on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala,  Haapsalu Kutsehariduskeskuses tegevusjuhendaja eriala. Töötanud  lapsehoidja ja tugiisikuna, puuetega laste vanem, täiskasvanute koolitaja kogemus.

Urve Uusberg on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli psühholoogia eriala, omab psühholoogia magistrikraadi, täiendanud end psühhoterapeudina Eesti-Taani Geštaldiinstituudis. Rapla Maakonnahaigla Psühholoogiateenistuse asutaja ja juhataja, omab kogemust täiskasvanute koolitajana.

Marina Runno on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magistriõppe, läbinud Tallinna  Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusjuhendaja rolli koolituse. On kirjutanud artikleid puudega inimeste rehabilitatsiooniteenuse valdkonna teemal Sotsiaaltöö ajakirjas, teinud ettekandeid seminaridel, konverentsidel ja ümarlauakohtumistel, omab kogemuspraktikat visiitidel puudega inimestele suunatud riiklike sotsiaalteenuste valdkonnast. Töötab Käo Tugikeskuse direktorina, omab kogemust täiskasvanute koolitajana.

Aune Kähär on lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika ja logopeedia eriala. Töötab lasteaia juhatajana, omab kogemust täiskasvanute koolitajana.

 

HOOLDUSTÖÖTAJA ALUSTEADMISTE KOOLITUS (sh vene keeles)
90 akadeemilist tundi
19.03.2024 – 28.06.2024
Hind: 860 €

Hooldustöötaja alusteadmiste koolitusele on oodatud vähemalt põhiharidusega täiskasvanud, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või täiendada oma teadmisi hooldustöö valdkonnas. Koolitus annab ülevaate teadmistest ja oskustest abivajaja hooldamiseks. Koolituse õppekava järgib Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardit. Õpe sisaldab hoolekandetöö seaduslikke aluseid, hooldustegevuste planeerimist ja läbiviimist, esmaabi koolitust, tööd eakatega ja erivajadustega inimestega. Hooldustöötaja alusteadmiste koolituse läbinu võib töötada nii avahoolduses kui hoolekande- ja terviseasutuses.

Koolituse kogumaht on 90 akadeemilist tundi, millest 86 tundi auditoorset õpet (sh 8 tundi praktikat) ja 4 tundi iseseisvat tööd (hooldusplaani koostamine).

Õppetöö toimub veebikeskkonnas (Zoom, Meet, Teams või Skype) välja arvatud esmaabi (16 h), praktika (8 h) ja isikukaitsevahendite kasutamine (8 h) Rapla Kultuurikeskuse ruumides.

Õppekavaga saab tutvuda SIIN
Venekeelne õppekava on SIIN

Koolitajad:

Diana Mäng on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse eriala, omab kliinilise õenduse 6. taset, aastast 2023 terviseteaduse magister. Töötab haigla ülemõena ja koduõena, Rapla maakonna infektsiooni volinik. Omab kogemust täiskasvanute koolitajana.

Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magistriõppe, töötab kiirabi  meeskonnas. Omab esmaabiõpetaja kutset ja pikaajalist kogemust täiskasvanute koolitajana.

Anne Helme on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala,  Haapsalu Kutsehariduskeskuses tegevusjuhendaja eriala. Töötanud  lapsehoidja ja tugiisikuna, puuetega laste vanem, täiskasvanute koolitaja kogemus.

Urve Uusberg on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli psühholoogia eriala, omab psühholoogia magistrikraadi, täiendanud end psühhoterapeudina Eesti-Taani Geštaldiinstituudis. Rapla Maakonnahaigla Psühholoogiateenistuse asutaja ja juhataja, omab kogemust täiskasvanute koolitajana.

Marina Runno on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magistriõppe, läbinud Tallinna  Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusjuhendaja rolli koolituse. On kirjutanud artikleid puudega inimeste rehabilitatsiooniteenuse valdkonna teemal Sotsiaaltöö ajakirjas, teinud ettekandeid seminaridel, konverentsidel ja ümarlauakohtumistel, omab kogemuspraktikat visiitidel puudega inimestele suunatud riiklike sotsiaalteenuste valdkonnast. Töötab Käo Tugikeskuse direktorina, omab kogemust täiskasvanute koolitajana.

Aune Kähär on lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika ja logopeedia eriala. Töötab lasteaia juhatajana, omab kogemust täiskasvanute koolitajana.

Alu Rahvaõpistu koolitused 2023. aasta II poolaastal

Hooldustöötaja koolitus

240 akadeemilist tundi
19.09.2023 – 14.12.2023
Hind: 1750 €

Koolitusele on oodatud täiskasvanud, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi abivajaja hooldamiseks ja töötamiseks hooldustöötajana nii avahoolduses kui ka hoolekande- ja tervishoiuasutuses. Koolitusprogrammi läbimisel on õppijal teadmised ja oskused valdkonnaga seotud õigusaktidest, hooldustegevuste planeerimisest ja läbiviimisest. Õpe sisaldab ka tööd lastega, eakatega, erivajadustega inimestega, majapidamistööde ja meeskonnatöö korraldamist, erinevaid suhtlemisviise ning esmaabi koolitust.

Koolituse lõpuks õppija:

 • omab ülevaadet valdkonnaga seotud õigusaktidest, hoolduse alustest ja kutse-eetikast;
 • oskab planeerida ja viia läbi hooldustegevusi;
 • oskab märgata ja anda abi elamistoimingutes;
 • oskab dokumenteerida hooldustoimingud ja korraldada abivajaja toimetulekut toetavaid teenuseid;
 • oskab anda esmaabi, vajadusel kutsuda abi
 • oskab märgata laste, eakate või erivajadusega seotud probleeme ja leida neile lahendusi;
 • oskab planeerida ja korraldada meeskonnatööd;
 • praktika käigus kinnistatakse saadud teadmisi, täidetakse praktikapäevikut.

Õppekavaga saab tutvuda SIIN

Koolituse kogumaht on 240 akadeemilist tundi, millest 112 tundi on auditoorset õpet, 96 tundi praktikat ja 32 tundi iseseisvat tööd. Õppetöö toimub veebikeskkonnas (Zoom, Meet, Teams või Skype) välja arvatud esmaabi (16 h), praktika (96 h).

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine auditoorsetes tundides 80% ja praktika läbimine töökeskkonnas täies ulatuses. Õppetulemuste hindamise aluseks on arvestus (küsimustik) ja praktikapäeviku esitamine. Koolituse lõpetanutele väljastatakse tunnistus. Esmaabi 16 h läbimisel väljastatakse lisaks eraldi esmaabi tunnistus. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija läbis vähem kui 80%, aga mitte vähem kui 50% ettenähtud õppekava kogumahust. Koolituse lõpetanutel on eelneva erialase töökogemuse olemasolul võimalik taotleda luba hooldustöötaja, tase 4 riiklikule kutseeksamile.

Koolitajad:

Diana Mäng on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse eriala, omab kliinilise õenduse 6. taset, aastast 2023 terviseteaduse magister. Töötab haigla ülemõena ja koduõena, Rapla maakonna infektsiooni volinik. Omab kogemust täiskasvanute koolitajana.

Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magistriõppe, töötab kiirabi  meeskonnas. Omab esmaabiõpetaja kutset ja pikaajalist kogemust täiskasvanute koolitajana.

Anne Helme on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala,  Haapsalu Kutsehariduskeskuses tegevusjuhendaja eriala. Töötanud  lapsehoidja ja tugiisikuna, puuetega laste vanem, täiskasvanute koolitaja kogemus.

Urve Uusberg on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli psühholoogia eriala, omab psühholoogia magistrikraadi, täiendanud end psühhoterapeudina Eesti-Taani Geštaldiinstituudis. Rapla Maakonnahaigla Psühholoogiateenistuse asutaja ja juhataja, omab kogemust täiskasvanute koolitajana.

Marina Runno on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magistriõppe, läbinud Tallinna  Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusjuhendaja rolli koolituse. On kirjutanud artikleid puudega inimeste rehabilitatsiooniteenuse valdkonna teemal Sotsiaaltöö ajakirjas, teinud ettekandeid seminaridel, konverentsidel ja ümarlauakohtumistel, omab kogemuspraktikat visiitidel puudega inimestele suunatud riiklike sotsiaalteenuste valdkonnast. Töötab Käo Tugikeskuse direktorina, omab kogemust täiskasvanute koolitajana.

Aune Kähär on lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika ja logopeedia eriala. Töötab lasteaia juhatajana, omab kogemust täiskasvanute koolitajana.

 

Hooldustöötaja alusteadmiste koolitus (sh vene keeles)

90 akadeemilist tundi
19.09.2023 – 14.12.2023
Hind: 860 €

Hooldustöötaja alusteadmiste koolitusele on oodatud vähemalt põhiharidusega täiskasvanud, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või täiendada oma teadmisi hooldustöö valdkonnas. Koolitus annab ülevaate teadmistest ja oskustest abivajaja hooldamiseks. Koolituse õppekava järgib Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardit. Õpe sisaldab hoolekandetöö seaduslikke aluseid, hooldustegevuste planeerimist ja läbiviimist, esmaabi koolitust, tööd eakatega ja erivajadustega inimestega. Hooldustöötaja alusteadmiste koolituse läbinu võib töötada nii avahoolduses kui hoolekande- ja terviseasutuses.

Õppekavaga saab tutvuda SIIN
Venekeelne õppekava on SIIN

Koolitus toimub 2 korda nädalas veebikeskkonnas (Zoom, Meet, Teams või Skype) välja arvatud esmaabi (16 h), praktika (8 h) ja isikukaitsevahendite kasutamine (8 h) Rapla Kultuurikeskuse ruumides.

Koolitajad:

Diana Mäng on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse eriala, omab kliinilise õenduse 6. taset, aastast 2023 terviseteaduse magister. Töötab haigla ülemõena ja koduõena, Rapla maakonna infektsiooni volinik. Omab kogemust täiskasvanute koolitajana.

Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magistriõppe, töötab kiirabi  meeskonnas. Omab esmaabiõpetaja kutset ja pikaajalist kogemust täiskasvanute koolitajana.

Anne Helme on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala,  Haapsalu Kutsehariduskeskuses tegevusjuhendaja eriala. Töötanud  lapsehoidja ja tugiisikuna, puuetega laste vanem, täiskasvanute koolitaja kogemus.

Urve Uusberg on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli psühholoogia eriala, omab psühholoogia magistrikraadi, täiendanud end psühhoterapeudina Eesti-Taani Geštaldiinstituudis. Rapla Maakonnahaigla Psühholoogiateenistuse asutaja ja juhataja, omab kogemust täiskasvanute koolitajana.

Marina Runno on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magistriõppe, läbinud Tallinna  Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusjuhendaja rolli koolituse. On kirjutanud artikleid puudega inimeste rehabilitatsiooniteenuse valdkonna teemal Sotsiaaltöö ajakirjas, teinud ettekandeid seminaridel, konverentsidel ja ümarlauakohtumistel, omab kogemuspraktikat visiitidel puudega inimestele suunatud riiklike sotsiaalteenuste valdkonnast. Töötab Käo Tugikeskuse direktorina, omab kogemust täiskasvanute koolitajana.

Aune Kähär on lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika ja logopeedia eriala. Töötab lasteaia juhatajana, omab kogemust täiskasvanute koolitajana.

Alu Rahvaõpistu koolitused 2023. aasta I poolaastal

Hooldustöötaja alusteadmiste koolitus (sh vene keeles)

90 akadeemilist tundi
07.02.2023 – 31.05.2023
Hind: 720 €

Hooldustöötaja alusteadmiste koolitusele on oodatud vähemalt põhiharidusega täiskasvanud, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või täiendada oma teadmisi hooldustöö valdkonnas. Koolitus annab ülevaate teadmistest ja oskustest abivajaja hooldamiseks. Koolituse õppekava järgib Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardit. Õpe sisaldab hoolekandetöö seaduslikke aluseid, hooldustegevuste planeerimist ja läbiviimist, esmaabi koolitust, tööd eakatega ja erivajadustega inimestega. Hooldustöötaja alusteadmiste koolituse läbinu võib töötada nii avahoolduses kui hoolekande- ja terviseasutuses.

Õppekavaga saab tutvuda SIIN
Venekeelne õppekava on SIIN

Koolitus toimub 2 korda nädalas veebikeskkonnas (Zoom, Meet, Teams või Skype) välja arvatud esmaabi (16 h), praktika (8 h) ja isikukaitsevahendite kasutamine (8 h) Rapla Kultuurikeskuse ruumides.

Koolitajad:

Diana Mäng on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse eriala, omab kliinilise õenduse 6. taset, on Rapla maakonna infektsiooni volinik. Töötab haigla ülemõena ja koduõena, omab kogemust täiskasvanute koolitajana.

Marina Runno on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magistriõppe, läbinud Tallinna  Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusjuhendaja rolli koolituse. On kirjutanud artikleid puudega inimeste rehabilitatsiooniteenuse valdkonna teemal Sotsiaaltöö ajakirjas, teinud ettekandeid seminaridel, konverentsidel ja ümarlauakohtumistel, omab kogemuspraktikat visiitidel puudega inimestele suunatud riiklikke sotsiaalteenuste valdkonnast. Töötab Käo Tugikeskuse direktorina, omab kogemust täiskasvanute koolitajana.

Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magistriõppe, töötab kiirabi  meeskonnas. Omab esmaabiõpetaja kutset ja pikaajalist kogemust täiskasvanute koolitajana.

Urve Uusberg on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli psühholoogia eriala, omab psühholoogia magistrikraadi, täiendanud end psühhoterapeudina Eesti-Taani Geštaldiinstituudis. Rapla Maakonnahaigla Psühholoogiateenistuse asutaja ja juhataja, omab kogemust täiskasvanute koolitajana.

Hooldustöötaja koolitus

320 akadeemilist tundi
07.02.2023 – 31.05.2023
Hind: 1750 €

Koolitusele on oodatud täiskasvanud, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi abivajaja hooldamiseks ja töötamiseks hooldustöötajana nii avahoolduses kui ka hoolekande- ja tervishoiuasutuses. Koolitusprogrammi läbimisel on õppijal teadmised ja oskused valdkonnaga seotud õigusaktidest, hooldustegevuste planeerimisest ja läbiviimisest. Õpe sisaldab ka tööd lastega, eakatega, erivajadustega inimestega, majapidamistööde ja meeskonnatöö korraldamist, erinevaid suhtlemisviise ning esmaabi koolitust.

Koolituse lõpuks õppija:

 • omab ülevaadet valdkonnaga seotud õigusaktidest, hoolduse alustest ja kutse-eetikast;
 • oskab planeerida ja viia läbi hooldustegevusi;
 • oskab märgata ja anda abi elamistoimingutes;
 • oskab dokumenteerida hooldustoimingud ja korraldada abivajaja toimetulekut toetavaid teenuseid;
 • oskab anda esmaabi, vajadusel kutsuda abi
 • oskab märgata laste, eakate või erivajadusega seotud probleeme ja leida neile lahendusi;
 • oskab planeerida ja korraldada meeskonnatööd;
 • praktika käigus kinnistatakse saadud teadmisi, täidetakse praktikapäevikut.

Õppekavaga saab tutvuda SIIN

Koolituse kogumaht on 320 akadeemilist tundi, millest 192 tundi on auditoorset õpet, 120 tundi praktikat ja 8 tundi iseseisvat tööd. Õppetöö toimub veebikeskkonnas (Zoom, Meet, Teams või Skype) välja arvatud esmaabi (16 h), praktika (120 h).

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine auditoorsetes tundides 80% ja praktika läbimine töökeskkonnas täies ulatuses. Õppetulemuste hindamise aluseks on arvestus (küsimustik) ja praktikapäeviku esitamine. Koolituse lõpetanutele väljastatakse tunnistus. Esmaabi 16 h läbimisel väljastatakse lisaks eraldi esmaabi tunnistus. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija läbis vähem kui 80%, aga mitte vähem kui 50% ettenähtud õppekava kogumahust. Koolituse lõpetanutel on eelneva erialase töökogemuse olemasolul võimalik taotleda luba hooldustöötaja, tase 4 riiklikule kutseeksamile.

Koolitajad:

Diana Mäng on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse eriala, omab kliinilise õenduse 6. taset, on Rapla maakonna infektsiooni volinik. Töötab haigla ülemõena ja koduõena, omab kogemust täiskasvanute koolitajana.

Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magistriõppe, töötab kiirabi  meeskonnas. Omab esmaabiõpetaja kutset ja pikaajalist kogemust täiskasvanute koolitajana.

Tiina Rahkemaa on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli defektoloogia eriala, läbinud TLÜ Avatud Ülikooli Täiendhariduskeskuses hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija koolituse, täiskasvanute koolitaja kogemus.

Pille Kuldkepp on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala, töötab Raplamaa psühholoogiateenistuses ja Rapla Haiglas, omab kogemust täiskasvanute koolitajana.

Anne Helme on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala,  töötanud  lapsehoidja ja tugiisikuna, puuetega laste vanem, täiskasvanute koolitaja kogemus.

Arvutiõpe algajatele

07.02.2023 – 31.05.2023
30 akadeemilist tundi
Hind: 500 €

Koolitusele on oodatud kõik huvilised, kes soovivad  saada arvutialast praktilist õpet.

Koolitusel osaleja omandab arvuti käsitsemise põhioskused, teadmised tekstitöötlusest ja interneti kasutamise oskuse info leidmiseks, suhtlemiseks ja igapäevaseks asjaajamiseks.

Õppekavaga saab tutvuda SIIN

Koolitus toimub 1  kord nädalas veebikeskkonnas (Zoom, Meet, Teams või Skype) ja/või Rapla Kultuurikeskuse ruumides. Vajalik oma arvuti olemasolu.

Koolitaja:

Aivar Arak, on lõpetanud Tartu Ülikooli Avatud Ülikooli informaatikaõpetaja kutsekoolituse, õppinud lisaks sündmuste helindamist, vabavaralist 3D disaini ja 3D printimist,  kaameratööd ja montaaži.  Hagudi Põhikooli infotehnoloogia administraator, omab kogemust täiskasvanute koolitajana.

Alu Rahvaõpistu koolitused 2022 aaasta II poolaastal

Hooldustöötaja alusteadmiste koolitus  (sh eesti ja vene keeles)
90 akadeemilist tundi
10.10.2022 – 16.12.2022
720 €
Hooldustöötaja alusteadmiste koolitusele on oodatud vähemalt põhiharidusega täiskasvanud, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või täiendada oma teadmisi hooldustöö valdkonnas. Koolitus annab ülevaate teadmistest ja oskustest abivajaja hooldamiseks. Koolituse õppekava järgib Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardit. Õpe sisaldab hoolekandetöö seaduslikke aluseid, hooldustegevuste planeerimist ja läbiviimist, esmaabi koolitust, tööd eakatega ja erivajadustega inimestega. Hooldustöötaja alusteadmiste koolituse läbinu võib töötada nii avahoolduses kui hoolekande- ja terviseasutuses.
Õppekavaga saab tutvuda SIIN
Venekeelne õppekava on SIIN
Koolitus toimub 2 korda nädalas veebikeskkonnas (Zoom, Meet, Teams või Skype) välja arvatud esmaabi (16 h), praktika (8 h) ja isikukaitsevahendite kasutamine (8 h) Rapla Kultuurikeskuse ruumides.

Koolitajad:
Diana Mäng on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse eriala, omab kliinilise õenduse 6. taset, on Rapla maakonna infektsiooni volinik. Töötab haigla ülemõena ja koduõena, omab kogemust täiskasvanute koolitajana.
Marina Runno on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magistriõppe, läbinud Tallinna  Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusjuhendaja rolli koolituse. On kirjutanud artikleid puudega inimeste rehabilitatsiooniteenuse valdkonna teemal Sotsiaaltöö ajakirjas, teinud ettekandeid seminaridel, konverentsidel ja ümarlauakohtumistel, omab kogemuspraktikat visiitidel puudega inimestele suunatud riiklikke sotsiaalteenuste valdkonnast. Töötab Käo Tugikeskuse direktorina, omab kogemust täiskasvanute koolitajana.
Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magistriõppe, töötab kiirabi  meeskonnas. Omab esmaabiõpetaja kutset ja pikaajalist kogemust täiskasvanute koolitajana.
Urve Uusberg on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli psühholoogia eriala, omab psühholoogia magistrikraadi, täiendanud end psühhoterapeudina Eesti-Taani Geštaldiinstituudis. Rapla Maakonnahaigla Psühholoogiateenistuse asutaja ja juhataja, omab kogemust täiskasvanute koolitajana.

Arvutiõpe algajatele
10.10.2022 – 16.12.2022
30 akadeemilist tundi
500 €
Koolitusele on oodatud kõik huvilised, kes soovivad  saada arvutialast praktilist õpet.
Koolitusel osaleja omandab arvuti käsitsemise põhioskused, teadmised tekstitöötlusest ja interneti kasutamise oskuse info leidmiseks, suhtlemiseks ja igapäevaseks asjaajamiseks.
Õppekavaga saab tutvuda SIIN
Koolitus toimub 1  kord nädalas veebikeskkonnas (Zoom, Meet, Teams või Skype) ja/või Rapla Kultuurikeskuse ruumides. Vajalik oma arvuti olemasolu.
Koolitaja:
Aivar Arak, on lõpetanud Tartu Ülikooli Avatud Ülikooli informaatikaõpetaja kutsekoolituse, õppinud lisaks sündmuste helindamist, vabavaralist 3D disaini ja 3D printimist,  kaameratööd ja montaaži.  Hagudi Põhikooli infotehnoloogia administraator, omab kogemust täiskasvanute koolitajana.

Alu Rahvaõpistu koolitused 2022. I poolaastal

HOOLDUSTÖÖTAJA KOOLITUS

320 h

12.04.2022 – 12.08.2022
Hind: 1750 €

Koolitusele on oodatud täiskasvanud, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi abivajaja hooldamiseks ja töötamiseks hooldustöötajana nii avahoolduses kui ka hoolekande- ja tervishoiuasutuses. Koolitusprogrammi läbimisel on õppijal teadmised ja oskused valdkonnaga seotud õigusaktidest, hooldustegevuste planeerimisest ja läbiviimisest. Õpe sisaldab ka tööd lastega, eakatega, erivajadustega inimestega, majapidamistööde ja meeskonnatöö korraldamist, erinevaid suhtlemisviise ning esmaabi koolitust.

Koolituse lõpuks õppija:
• omab ülevaadet valdkonnaga seotud õigusaktidest, hoolduse alustest ja kutse-eetikast;
• oskab planeerida ja viia läbi hooldustegevusi;
• oskab märgata ja anda abi elamistoimingutes;
• oskab dokumenteerida hooldustoimingud ja korraldada abivajaja toimetulekut
toetavaid teenuseid;
• oskab anda esmaabi, vajadusel kutsuda abi.
• oskab märgata laste, eakate või erivajadusega seotud probleeme ja leida neile
lahendusi;
• oskab planeerida ja korraldada meeskonnatööd;
• praktika käigus kinnistatakse saadud teadmisi, täidetakse praktikapäevikut.

Õppekavaga saab tutvuda SIIN

Koolituse kogumaht on 320 akadeemilist tundi, millest 192 tundi on auditoorset õpet, 120
tundi praktikat ja 8 tundi iseseisvat tööd. Õppetöö toimub veebikeskkonnas (Zoom, Meet, Teams või Skype) välja arvatud esmaabi (16 h), praktika (120 h).

Koolitajad:

Diana Mäng on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse eriala, omab kliinilise õenduse 6. taset, on Rapla maakonna infektsiooni volinik. Töötab haigla ülemõena ja koduõena, omab kogemust täiskasvanute koolitajana.

Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magistriõppe, töötab kiirabi  meeskonnas. Omab esmaabiõpetaja kutset ja pikaajalist kogemust täiskasvanute koolitajana.

Tiina Rahkemaa on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli defektoloogia eriala, läbinud TLÜ Avatud Ülikooli Täiendhariduskeskuses hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija koolituse, täiskasvanute koolitaja kogemus.

Pille Kuldkepp on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala, töötab Raplamaa psühholoogiateenistuses ja Rapla Haiglas, omab kogemust täiskasvanute koolitajana.

Anne Helme on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala,  töötanud  lapsehoidja ja tugiisikuna, puuetega laste vanem, täiskasvanute koolitaja kogemus.

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine auditoorsetes tundides 80 % ja praktika läbimine töökeskkonnas täies ulatuses. Õppetulemuste hindamise aluseks on arvestus (küsimustik) ja praktikapäeviku esitamine. Koolituse lõpetanutele väljastatakse tunnistus. Esmaabi 16 h läbimisel väljastatakse lisaks eraldi esmaabi tunnistus. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija läbis vähem kui 80 %, aga mitte vähem kui 50 % ettenähtud õppekava kogumahust. Koolituse lõpetanutel on eelneva erialase töökogemuse olemasolul võimalik taotleda luba hooldustöötaja, tase 4 riiklikule kutseeksamile.


ERI- JA ABIVAJADUSEGA LAPSE TUGIISIKU KOOLITUS

240 h

01.03.2022 – 17.06.2022
Hind: 1400 €

Koolitusele on oodatud keskharidusega täiskasvanud, kes soovivad omandada ja/või täiendada teadmisi ja oskusi eri- ja abivajadusega lapse tugiisikuna töötamiseks. Koolitusprogrammi läbimisel on õppijal teadmised ja oskused eri- ja abivajadusega lapsega toimetulemiseks ning arengu- ja õppimise toetamiseks lähtuvalt lapse individuaalsusest. Õpe sisaldab teenuse osutamise seaduslikke aluseid, tugiisiku rolli põhimõtteid, lapse arengu toetusmeetmete rakendamist, hooldustoimingute läbiviimist, esmaabi koolitust.

Koolituse läbinu:

 • oskab analüüsida lapse erivajaduse olemust, tervislikku seisundit ning planeerida tegevusi sellest lähtuvalt;
 • loob lapsele turvalise füüsilise ja vaimse keskkonna lapsele;
 • rakendab puudega lapse puhul vajalikke hooldustoiminguid lähtuvalt lapse erivajaduse olemusest ja aitab (enamlevinud) abivahendite kasutamisel;
 • pakub välja ja viib läbi arendavaid tegevusi lähtuvalt lapse eri- ja abivajadusest ning
  arenguvõimalustest;
 • toetab eri- ja abivajadusega lapse toimetulekut grupis ja sotsiaalsetes situatsioonides;
 • toetab lapse arengut ja õppimist koostöös seotud osapooltega (kool, lasteaed, huviring);
 • oskab anda esmaabi.

Õppekavaga saab tutvuda SIIN

Koolituse kogumaht on 240 akadeemilist tundi, millest 144 tundi on auditoorset õpet, 80 tundi
juhendatud praktikat ja 16 tundi iseseisvat tööd. Õppetöö toimub veebikeskkonnas (Zoom, Meet, Teams või Skype) välja arvatud esmaabi (16 h), praktika (80 h).

Koolitajad:

Aune Kähär on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi koolieelse pedagoogika ja psühholoogia eriala, õpib Tartu Ülikooli eripedagoogika magistriõppes, omab pikaajalist töökogemust lasteaia direktorina.

Anne Helme on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala,  töötanud  lapsehoidja ja tugiisikuna, puuetega laste vanem, täiskasvanute koolitaja kogemus.

Tiina Rahkemaa on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli defektoloogia eriala, läbinud TLÜ Avatud Ülikooli Täiendhariduskeskuses hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija koolituse, täiskasvanute koolitaja kogemus.

Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magistriõppe, omab üle 20 aasta kogemust täiskasvanute koolitajana.

Eva Hindremäe on läbinud Tallinna Ülikooli Täiendõppekeskuse koolituse “Abiõpetaja koolis” 3 EAP ulatuses. Samal ajal töötas koolis Raimond Roosalu tugiisikuna, kus sai saadud teadmisi rakendada.

Marina Runno on sotsiaalteaduste magister, lõpetanud Tallinna Ülikooli 2000-2007.

Koolituse lõpetanutele väljastatakse tunnistus. Esmaabi 16 h läbimisel väljastatakse lisaks eraldi esmaabi tunnistus. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija läbis vähem kui 80 %, aga mitte vähem kui 50 % ettenähtud õppekava kogumahust. Koolituse lõpetanutel on võimalik taotleda luba sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 spetsialiseerumise: abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapse tugiisik, tase 4 riiklikule kutseeksamile.


LAPSEHOIDJA KOOLITUS

240 h

19.04.2022 -01.07.2022
Hind: 1400 €

Koolitusele on oodatud keskharidusega täiskasvanud, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi lapsehoidjana töötamiseks.

Koolituse lõpuks õppija

 • omab ülevaadet kutsealaga seotud õigusaktidest ja laste õigustest ja kaitsest;
 • saab teadmised ja oskused turvalise ja mängulise kasvukeskkonna loomiseks lastehoius ning majapidamis- ja koristustööde korraldamisest;
 • oskab kujundada lapse enesekohaseid oskuseid;
 • saab teadmised lapsehoidja kutse-eetikast ja lapsehoiuteenusele esitatud nõuetest, oma töö korraldamisest;
 • saab teadmised lapse erinevatest arenguetappidest;
 • oskab rakendada õigeid pedagoogilisi ja metoodilisi võtteid laste loovtegevusteks;
 • tunneb ja mõistab erivajadusega lapse arengu eripärasid ja vajalikkust erivajadusega lapse arengu toetamisel;
 • teab ning oskab rakendada juhtimise ja meeskonnatöö aluseid. Oskab turvaliselt kasutada internetti ja vormistada vajalikke dokumente arvutil;
 • tuleb toime lapse terviseedendusega, tunneb laste haiguseid;
 • saab teadmised imiku arengu toetamisest ja hooldustoimingutest;
 • õpib andma esmaabi ja oskab kasutada õigeid võtteid kannatanu abistamisel.

Õppekavaga saab tutvuda SIIN

Koolituse kogumaht on 240 auditoorset õppetundi, sh 80 õppetundi praktikat. Iseseisvat tööd on 10 õppetundi. Õppetöö toimub veebikeskkonnas (Zoom, Meet, Teams või Skype) välja arvatud esmaabi (16 h), praktika (80 h).

Koolitajad:

Tiina Rahkemaa on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli defektoloogia eriala, läbinud TLÜ Avatud Ülikooli Täiendhariduskeskuses hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija koolituse, täiskasvanute koolitaja kogemus.

Signe Maripuu omab alushariduse pedagoogilist kõrgharidust, lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari ja Tallinna Ülikooli ning omab töökogemust Eesti ja Rootsi lasteaias.

Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magistriõppe, omab üle 20 aasta kogemust täiskasvanute koolitajana.

Eveli Tamberg on lõpetanud Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari lasteaiaõpetaja eriala, omab pikaajalist töökogemust lasteaia õpetajana.

Marina Runno on sotsiaalteaduste magister, lõpetanud Tallinna Ülikooli 2000-2007.

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine auditoorses õppes vähemalt 80% ulatuses.
Õppetulemuste hindamise aluseks on lõputöö ja praktikapäeviku esitamine. Koolituse lõpetanutele väljastatakse õppeasutuse tunnistus, mille alusel on võimalik sooritada lapsehoidja, tase 4 riiklik kutseeksam. Lapsehoidja kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee)

 

Oleme Eesti Töötukassa koostööpartner. Kursustele on oodatud kõik tööotsijad, s.h koolituskaardi kasutajad. Käibemaksu kursuste hinnale ei lisandu.

 

Sillen Sindonen  520 7619
E-post: alu.rahvaopistu@mail.ee
Koduleht: www.alurahvaopistu.ee

Alu Rahvaõpistus toimuvad 2020/21 aastal järgmised kursused

MUHU LILLTIKANDI TIKKIMISE JA KANGAKUDUMISE KOOLITUS  60 h

19.07.2021 – 24.07.2021

Koolituse hind 500 €, millele lisandub 180 € ülemeresõidu, ööbimise, hommiku- ja lõunasöögi ning kohvipauside tasu.

Koolitus toimub idüllilisel Muhu saarel Koguva külas. Koolituse hind sisaldab kõiki koolitusmaterjale.

Koolitusele on oodatud keskharidusega täiskasvanud, kes soovivad omandada või täiendada käsitööoskusi ja soovivad alustada ettevõtlusega. Õpe sisaldab ülevaadet muhu tikandi  kasutamisest, algteadmisi lilltikandist, mustri kangale kandmist, värvide valikut tikandile, kangastelgedel kasutatavaid töövõtteid, kanga kudumist.

Koolituse kogumaht on 60 akadeemilist tundi, millest 50 tundi auditoorset õpet samaaegselt käelise õppega (sh 25 tundi muhu tikandit, 25 tundi muhu mustris kanga kudumist kangastelgedel) ja 10 tundi iseseisvat tööd (õpitu kinnistamine kodutöödega, Koguva muuseumi ja Kunstitalli külastamine, lillede maalimine).

Õppekavaga saab tutvuda SIIN

Koolitajad on Sirje Tüür ja Velli Saabas, kellel on erialale vastav haridus ja pikk töökogemus õpetatavas käsitöövaldkonnas.


Tegevusjuhendaja ja hooldustöötaja põhioskuste koolitus 

120 h

21.09.2021 – 17.12.2021
980 €

Koolitusele on oodatud vähemalt keskharidusega täiskasvanud, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana, tegevusjuhendajana või täiendada oma teadmisi hooldustöö valdkonnas. Koolitus annab oskused tegevusjuhendajale-hooldajale, kes oskab abistada ja juhendada abivajajat ning on pädev hooldustöötajana (koduhooldajana, sotsiaalhooldajana) kui ka tegevusjuhendajana nii avahoolduses kui ka hoolekande-, tervishoiuasutuses ning päevakeskuse töös.

Koolituse õppekava järgib hooldustöötaja, tase 3 ja tegevusjuhendaja tase 4 kutsestandardit. Õpe sisaldab hoolekandetöö seaduslikke aluseid, hooldustegevuste planeerimist ja läbiviimist, esmaabi koolitust, tööd eakatega ja erivajadustega inimestega. Hooldustöötaja alusteadmiste koolituse läbinu võib töötada nii avahoolduses kui hoolekande- ja terviseasutuses.

Õppekavaga saab tutvuda SIIN

Õppetöö toimub veebikeskkonnas (Zoom, Meet, Teams või Skype) välja arvatud esmaabi (16 h), praktika (16 h).

Koolitajad:

Diana Mäng on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse eriala, omab kliinilise õenduse 6. taset, on Rapla maakonna infektsiooni volinik. Töötab haigla ülemõena ja koduõena, omab kogemust täiskasvanute koolitajana.

Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magistriõppe, töötab kiirabi  meeskonnas. Omab esmaabiõpetaja kutset ja pikaajalist kogemust täiskasvanute koolitajana.

Tiina Rahkemaa on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli defektoloogia eriala, läbinud TLÜ Avatud Ülikooli Täiendhariduskeskuses hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija koolituse, täiskasvanute koolitaja kogemus.

Pille Kuldkepp on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala, töötab Raplamaa psühholoogiateenistuses ja Rapla Haiglas, omab kogemust täiskasvanute koolitajana.

Anne Helme on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala,  töötanud  lapsehoidja ja tugiisikuna, puuetega laste vanem, täiskasvanute koolitaja kogemus.

Oleme Eesti Töötukassa koostööpartner. Kursustele on oodatud kõik tööotsijad, s.h koolituskaardi kasutajad.

Käibemaksu kursuste hinnale ei lisandu.


Eri- ja abivajadusega lapse tugiisiku koolitus 240 h
Õppekava saab tutvuda siin


Hooldustöötaja koolitus 320 h
Õppekava saab tutvuda siin


Hooldustöötaja alusteadmiste koolitus  90 h
16.02.2021 – 31.03.2021
720 €

Hooldustöötaja alusteadmiste koolitusele on oodatud vähemalt põhiharidusega täiskasvanud, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või täiendada oma teadmisi hooldustöö valdkonnas. Koolitus annab ülevaate teadmistest ja oskustest abivajaja hooldamiseks. Koolituse õppekava järgib Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardit. Õpe sisaldab hoolekandetöö seaduslikke aluseid, hooldustegevuste planeerimist ja läbiviimist, esmaabi koolitust, tööd eakatega ja erivajadustega inimestega. Hooldustöötaja alusteadmiste koolituse läbinu võib töötada nii avahoolduses kui hoolekande- ja terviseasutuses.

Õppekavaga saab tutvuda SIIN

Õppetöö toimub veebikeskkonnas (Zoom, Meet, Teams või Skype) välja arvatud esmaabi (16 h), praktika (8 h) ja isikukaitsevahendite kasutamine (8 h).

Koolitajad:

Diana Mäng on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse eriala, omab kliinilise õenduse 6. taset, on Rapla maakonna infektsiooni volinik. Töötab haigla ülemõena ja koduõena, omab kogemust täiskasvanute koolitajana.

Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magistriõppe, töötab kiirabi  meeskonnas. Omab esmaabiõpetaja kutset ja pikaajalist kogemust täiskasvanute koolitajana.

Tiina Rahkemaa on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli defektoloogia eriala, läbinud TLÜ Avatud Ülikooli Täiendhariduskeskuses hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija koolituse, täiskasvanute koolitaja kogemus.

Pille Kuldkepp on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala, töötab Raplamaa psühholoogiateenistuses ja Rapla Haiglas, omab kogemust täiskasvanute koolitajana.


Lapse tugiisiku koolitus II moodul 
100 h
15.10.2020 -13.11.2020
600 €

Lapse tugiisiku koolituse II moodul on mõeldud isikutele, kes on juba läbinud lapsehoidja kursuse või osaleb hetkel lapsehoidja koolitusel. Koolituse eesmärk on anda lisaks teadmisi ja oskusi tugiisiku väljaõppeks. Tugiisiku II mooduli õppeplaan sisaldab 60 tundi teooriat ja 40 tundi praktikat.
Õppekavaga saab tutvuda siin.
Lektorid:
Anne Helme on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala,  töötanud  lapsehoidja ja tugiisikuna, puuetega laste vanem, täiskasvanute koolitaja kogemus.
Tiina Rahkemaa on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli defektoloogia eriala, läbinud TLÜ Avatud Ülikooli Täiendhariduskeskuses hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija koolituse, täiskasvanute koolitaja kogemus.
Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magistriõppe, omab 20 aastast kogemust täiskasvanute koolitajana.


Lapsehoidja
240 h
15.09.2020 – 30.10.2020
1200 €

Lapsehoidja koolituse sihtgrupiks on lastega tegelejad ja koolituse eesmärgiks on teadmiste ja oskuste andmine ning täiendamine tööks lapsehoidjana. Lapsehoidja koolitus järgib lapsehoidja kutsestandardi nõudeid. Koolitus sisaldab 16 h esmaabi ja 80 h praktikat, mis toimub Rapla Lasteaias Naksitrallid ja/või Rapla Lasteaias Kelluke. Kursuse lõpetanutel on võimalik sooritada riiklik kutseeksam Tallinnas (SA Kutsekoda) lapsehoidja tase 4 kutsele. Lapsehoidja kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee). Õppekavaga saab tutvuda siin.

Lektorid:

Tiina Rahkemaa on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli defektoloogia eriala, läbinud TLÜ Avatud Ülikooli Täiendhariduskeskuses hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija koolituse, täiskasvanute koolitaja kogemus.

Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magistriõppe, omab 20 aastast kogemust täiskasvanute koolitajana.

Eveli Tamberg on lõpetanud Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari lasteaiaõpetaja eriala,  omab 12 aastast töökogemust lasteaia õpetajana.


Lapse tugiisiku koolitus
180 h
01.10.2020 – 13.11.2020
1080 €

Lapse tugiisiku koolituse sihtgrupiks on isikud, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi tugiisiku väljaõppeks ning hakata pakkuma tugiisiku teenust psühhosotsiaalselt keerulises olukorras olevatele lastele ja noortele.

Tugiisiku teenuse eesmärk on lapse abistamine ja juhendamine õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule. Oluline on lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine. Lapse tugiisik abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetab ja julgustab igapäevaelus toime tulema. Vajaduse korral on tugiisik lapsele täiskasvanud saatjaks, abistab ja motiveerib õppimisel, aitab suhtlemisel pereliikmetega või väljaspool kodu. Tugiisik abistab vajadusel last liikumisel, üritustel osalemisel jms. Vanemate laste puhul võib tugiisik abistada asjaajamisel, olla emotsionaalse toe pakkuja, kogemuste või teabe vahendaja, igapäevatööde õpetaja jne. Õppekava sisaldab 40 õppetundi praktikat.  Õppekava saab tutvuda siin.

Lektorid:

Tiina Rahkemaa on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli defektoloogia eriala, läbinud TLÜ Avatud Ülikooli Täiendhariduskeskuses hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija koolituse, täiskasvanute koolitaja kogemus.

Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magistriõppe, omab 20 aastast kogemust täiskasvanute koolitajana.

Aune Kähär on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi koolieelse pedagoogika ja psühholoogia eriala, õpib Tartu Ülikooli eripedagoogika magistriõppes, omab 24 aastast töökogemust lasteaia direktorina.


Hooldustöötaja (sh avahooldus)
320 h
23.09.2020 -13.11.2020
1280 €

Hooldustöötaja koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi hooldustöötajana töötamiseks nii avahoolduses kui hoolekande- ja terviseasutuses. Õppekava on koostatud vastavalt hooldustöötaja kutsestandardile, mis annab ettevalmistuse riiklikuks kutseeksamiks. Kursus sisaldab esmaabikoolitust, sotsiaalvaldkonna seadusandlust, eakate haigusi ja nende ravi, põetamistehnikat, psühholoogiat, tööd erivajadustega inimestega. Praktika toimub Rapla Hooldekeskuses, Raplamaa Haiglas või Tallinna Diakooniahaiglas. Kursuse lõpetanutel on võimalik sooritada riiklik kutseeksam Tallinnas (SA Kutsekoda) vastavalt hooldustöötaja tase 3 või tase 4 kutsele. Hooldustöötaja võib töötada nii avahoolduses kui hoolekande- ja terviseasutuses.

Õppekavaga saab tutvuda siin.

Lektorid:

Diana Mäng on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse eriala, töötab haigla ülemõena ja koduõena, omab kogemust täiskasvanute koolitajana.

Bivian Rahumägi on õppinud 2000-2014 EELK Usuteaduste Instituudis, omab hooldustöötaja 4 kutsekvalifikatsiooni, täiskasvanute koolitaja kogemus.

Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magistriõppe, omab 20 aastast kogemust täiskasvanute koolitajana.

Vaike Leola on Tartu Riikliku Ülikooli pedagoogika, psühholoogia dotsent, omab pikaaegset kogemust täiskasvanute koolitajana.


Eneseväljenduse arendamine

24 h

Koolitus toimub kord nädalas 28.10; 4.11; 11.11.

390 €

Eneseväljendamise arendamise koolitus  on täiskasvanutele ja noortele, kes soovivad omandada head esinemisoskust. Koolitus annab teadmisi ja praktilisi oskusi tööintervjuudeks, avalikeks esinemisteks, suhtlemiseks töökollektiivides  ja ka igapäevaelus.

Koolituse ajakava, teemad:

28. oktoober – Enesejuhtimine ja enesekindluse arendamine
4. november – Avaliku esinemise oskused
11. november – Intervjuude andmine ja töövestluse arendamine

Õppekavaga saab tutvuda siin

Lektor Marko Kaljuveer on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse erialal ning täiendanud end Norra Ajakirjanike Instituudis Fredrikstadis.

Marko Kaljuveer on kogenud teleajakirjanik, produtsent ja koolitaja. Ta on oma 30 aastase karjääri jooksul Eesti Rahvusringhäälingus ja Postimees Grupis teinud tuhandeid intervjuusid ja läbi viinud hulgaliselt avalikke esinemisi, vahendanud 10 korda olümpiamänge alates 1996 Atlantas USA-s ja kuni olümpiamängudeni PyeongChangis Lõuna – Koreas 2018. aastal. Ta on koolitanud teiste seas Postimehe ajakirjanikke.

 

Oleme Eesti Töötukassa koostööpartner. Kursustele on oodatud kõik tööotsijad, s.h koolituskaardi kasutajad.

Käibemaksu kursuste hinnale ei lisandu.

 

 

 

 

7. märtsil algas ja 15. augustil jätkub kursus “Mina kui õppija”

2020. a toimub Alu Rahvaõpistus Eesti Vabaharidusliidu täiskasvanute võtmepädevuste arendamise projekti raames sihtgrupile tasuta koolitus.

Projekt „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“ (nr 2014-2020.1.06.16-0062) kursus:

MINA KUI ÕPPIJA (40 akad tundi), algusega 07.03.2020 (tunniplaan), õppekava SIIN

Aeg: 7. märts; 15. ja 29. august; 5. ja 12. september 2020

Koht: Rapla Rahvakooli õppeklassis, Hariduse 3, Rapla

Kellaajad: 10.00-16.25

Koolitus kestab 40 ak. tundi, millest 30 ak.h on interaktiivse loengu vormis ja 10 ak.h on praktilist õpet.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse püstitada isiklikke eesmärke ja nendest kinni pidada, planeerida aega, analüüsida iseennast ja toime tulla pingetega ning stressiga.

Koolituse lõpuks õppija:

 1. Analüüsib ennast kui õppijat, teadvustab enda tugevaid ja nõrku külgi;
 2. Seab endale eesmärke ja peab nendest kinni;
 3. Planeerib õppimiseks jm tegevusteks aega ja koostab edasise tegevuskava;
 4. Oskab töötada grupis, osaleda meeskonnatöös;
 5. Tuleb toime pingetega, teab stressi põhjuseid.

Õppe sisu:

 1. Õpimotivatsiooni leidmine ja tegevuskava koostamine.
 2. Eesmärk, kui motivatsiooni allikas; Eesmärkide saavutamise erinevad tehnikad.
 3. Kriisid ja muutused elus; Enesejuhtimise põhimõtted; Minu tugevused ja piirangud.
 4. Sotsiaalsed oskused; Empaatiline kuulamine; Kindel käitumisviis suhetes ja suhtlemisel; Konfliktid ja nende lahendamine.
 5. Toimetulek stressi ja keeruliste olukordadega; Stressi mõiste ja mõju tervisele; Hea ja halb stress.
 6. Meeskonnatöö, grupis töötamise oskus.

Koolitajad:
Anneli Pärna ja Janne Liidik, Koolitaja OÜ
Ain Mihkelson, Kasvu Labor OÜ

Sihtrühm: Madalama haridusega töötavad või töötud erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid.

Osalemine tasuta (olemas õppevahandid ja -materjalid).

Koolituse läbimisel väljastatakse osalejatele tunnistus, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 75 %. õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Või kui õppija osales õppetööl osaliselt, väljastatakse tõend vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Registreerimine ja info: anneli@koolitaja.com, tel 528 3358
Projekti juhtpartner: Alu Rahvaõpistu
Koostööpartnerid: Ridiradiralla OÜ ja Koolitaja OÜ

 

Kursused projektis “Õpioskuste koolitus”

Projekt “Õpioskuste koolitus” 2014-2020.1.06.16-0058

Tasuta koolitus „Õpimotivatsioon“ rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Vabariik. Projektis osaletakse Eesti Vabaharidusliidu partnerina.

Asukoht: Rapla Rahvakoolis (RaRa) Hariduse 3, Rapla II korrusel ning Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis (RTG), Lasteaia 5, Rapla.1.

Ajakava:
I koolitusgrupp: E 30.09 (RTG) ja T 01.10 (RaRa), N 03.10 (RaRa), E 07.10 (RTG), kell 17.30-20.45. Kokku: 16 ak. tundi.
II koolitusgrupp (RTG): E 14.10, K 16.10, K 23.10 ja K 30.10 ja kell 13.30-16.45. Kokku: 16 ak. tundi.

 

Koolituse eesmärgiks on, et õppija omandab oskuse püstitada isiklikke õpieesmärke ja nendest kinni pidada, planeerida selleks aega, oskab ennast analüüsida ja sõnaliselt väljendada. On teadlik enese õpioskustest ja suudab leida erinevaid motivatsioonivõimalusi.

Sihtgrupp on üldkeskharidusega või sellest madalama haridusega töötavad või töötud erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid.

Madalapalgalistel töökohtadel töötavad inimesed, töötasu on kuni 75% eelmise kalendriaasta keskmisest brutopalgast.

Koolitusel õpitakse, kuidas toimub õppimine täiskasvanueas – milliseid õpioskusi kasutada, kuidas koostada tegevuskava ja leida õpimotivatsioon ja seada eesmärke.

Käsitletakse ka teemasid:

 • Eesmärkide formuleerimise ja saavutamisetehnikad;
 • Õppimisvõimaluste kohta info hankimine ja selle töötlemine;
 • Enesejuhtimise põhimõtted;
 • Meie tugevused ja piirangud;
 • Suhtlemisoskuste arendamine – verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine;
 • Konfliktid ja nende lahendamine;
 • Liftikõne koostamine ja esitamine;
 • Grupis töötamise ja koosõppimise oskuste arendamine.

Õppekavaga saab tutvuda siin.

Koolitajad:

Janne Liidik on lõpetanud Tallinna Pedagoogikakooli noorsootöötaja eriala, omab lapsehoidja 4 kutsekvalifikatsiooni. Janne läbis 2018. aastal Eesti Vabaharidus Liidu korraldatud 120-tunnise täiskasvanute koolitajate kursuse „Kuidas paremini toime tulla keeruliste sihtgruppidega”.  J. Liidik on Ridiradiralla OÜ juhatuse liige, Sotsiaalkindlustusameti  hankepartner puuetega lastele tugiteenuste pakkumisel. Janne on Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ ja Rapla Rahvakooli asutajaliige. Ta on täiskasvanud koolitajana tegutsenud 13 aastat.

Silvi Tarto on lõpetanud Tartu Kunstikooli kunstnik-dekoraatori erialal. Omandanud Eesti Majandusjuhtide Instituudis sekretär-juhiabi kutse ja hiljem ka nooremametniku pädevuse. Täiskasvanute koolitajana on tegev olnud aastast 2008. 2018. aastal läbis Viljandi kultuuriakadeemias huvihariduse- ja huvitegevuse täiendusõppeprogrammi. Silvi töötab Rapla Kesklinna Koolis huvijuhina.

Koolitusele registreerimine ja info: janne.liidik@gmail.com, tel 5904 7872

Uued kursused projektis “Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018 -2020”

2019. a I poolaastal toimuvad Alu Rahvaõpistus Eesti Vabaharidusliidu täiskasvanute võtmepädevuste arendamise projektide raames  sihtgrupile tasuta koolitused:

Projekt „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“ (nr 2014-2020.1.06.16-0062) kursused:

ORIENTEERUMINE INTERNETI INFOMAASTIKUL (30 akad tundi), algusega 08.04.2019 (tunniplaan) õppekava SIIN

MINA KUI ÕPPIJA
(40 akad tundi), algusega 07.03.2019 (tunniplaan), õppekava SIIN

Projekti „Ettevõtlik õppija“ (nr 2014-2020.1.06.16-0063) kursus
ETTEVÕTLIK ÕPPIJA (40 ak tundi), algusega 03.04.2019 (tunniplaan), õppekava SIIN

Koostööprojekt „Meie aja võtmepädevused“

Koolitus “Arvutimaailma avastamas”

Asukoht: Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi arvutiklassis, Lasteaia 5, Rapla.

Ajakava esmasp. ja kolmap.: 4., 6., 11., 13., 18., 20., 25., 27.novembril 2019. Kellaajad on kõigil päevadel 13.00-16.15.

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel on õppijal algteadmised internetikasutamisest, ta oskab lihtsamate programmide abil koostada dokumente, on teadlik tarkvara võimalustest ning online suhtlemisest, sotsiaalmeediast.

Sihtgrupp on üldkeskharidusega või sellest madalama haridusega töötavad või töötud erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid. Madalapalgalistel töökohtadel töötavad inimesed, töötasu on kuni 75% eelmise kalendriaasta keskmisest brutopalgast.

Koolituse läbinu:

 • Oskab kasutada arvuti ja nutiseadme töötamisel õigeid töövõtteid;
 • Oskab kasutada algtasemel teksti- ja tabelprogrammi;
 • On teadlik tarkvara võimalustest;
 • Oskab kasutada e-riigi ja igapäevaelu võimalusi ID kaardi või mobiil ID-ga;
 • Oskab kasutada internetivõimalusi ja -programme oma töö- ja igapäevaelu vajadustest lähtuvalt.

Koolitaja:

Peeter Linnamäe on lõpetanud TPedI 1989. aastal matemaatika ja füüsika õpetajana ning 1993. aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli Täiendõppekeskuse andragoogika erialal täiskasvanute koolitaja kutsega. P. Linnamäe on läbi viinud erinevatele sihtgruppidele suunatud IT alaseid koolitusi juba üle 20 aasta. Ta on Alu Rahvaõpistu Seltsi asutajaliige. Peeter Linnamäe on 2006.aastast Rapla Täiskasvanute Gümnnaasiumi infojuht ja arvutiõpetaja.

Õppekavaga saab tutvuda siin.

Koolituse läbimisel väljastatakse osalejatele tunnistus, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 75 %. õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Või kui õppija osales õppetööl osaliselt, väljastatakse tõend vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitusele registreerimine ja info: janne.liidik@gmail.com, tel 5904 7872.

 

Koolitus „Motivatsiooni leidmine läbi suhtlemise“
48 ak tundi, 26.01.2019 – 4.05.2019

Ajakava: L, 26.01, L, 9.02; R, 22.03 ja L 23.03; R 27.04 ja L 4.05.
Kellaajad on kõigil päevadel 10.00-17.00.

Koolituse eesmärk on suurendada sihtrühma motivatsiooni emotsionaalse tasakaalu leidmiseks, täiendada suhtlemis- ja konfliktides käitumise oskusi, aidata parandada õpihoiakuid ja suurendada huvi elukestva õppe võimalustest.

Sihtgrupp on madalama haridustaseme ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid.

Osalemise võimaldamiseks pakutakse projekti raames lapsehoiuteenust, vanemate koolitusel viibimise ajal.

Koolitusel õpitakse, kuidas ennetada konfliktseid olukordi ja neid vajadusel lahendada ning kuidas saavutada usalduslik side kaasinimestega. Koolituse läbijad oskavad enesemotivatsiooni suurendada ja eesmärke seada ning teha koostööd. Saadakse teadmisi, kuidas kasutada efektiivseid õpistrateegiaid ning analüüsida nii oma tegevuste õnnestumisi, kui ka ebaõnnestumisi ning maandada stressi.

Õppekavaga saab tutvuda siin.

Koolitajad:

Alice Aaso töötab igapäevaselt lapsehoidja /tugiisikuna ja õpetajana lasteaias. Alice on töötanud 4-aastat erihoolekandes ja omab laialdast kogemust antud valdkonnas.
Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotisaaltöö erialal.

Helly Käo on Lapsepõlv OÜ juhatuseliige ja lapsehoidja. Ta on lõpetanud 2015. aastal Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis erilise- ja erivajaduste lapsehoidmise eriala. Helly õpib 3. kursusel tegevusteraapiat ja töötab tegevusterapeudi assistendina. Tegeleb lastega vanuses 2-12 eluaastat.

Anita Baumbach on Tervise Arengu Instituudi ennetusprogrammi VEPA Käitumisoskuste Mäng arendamine ja haldamine projektijuht. Tal on Tallinna Ülikooli kasvatusteaduskonna, hariduse juhtimise magistrikraad. Ta on Eesti Superviisorite ja Coachide Ühingu, kaasliige.

Kursuse juhendaja:

Janne Liidik on lõpetanud Tallinna Pedagoogikakooli noorsootöötaja eriala, omab lapsehoidja 4 kutsekvalifikatsiooni. Janne läbis 2018. aastal Eesti Vabaharidus Liidu korraldatud 120-tunnise täiskasvanute koolitajate kursuse „Kuidas paremini toime tulla keeruliste sihtgruppidega”.  J. Liidik on Ridiradiralla OÜ juhatuse liige, Sotsiaalkindlustusameti  hankepartner puuetega laste tugiteenuste pakkumiseks.

Registreerimine ja info: janne@lastehoid.ee, tel 5904 7872.

 

Koolitus „Uued oskused“
24 ak tundi, 16.-24.08. 2019

Ajakava 2019. 16, 17, 23, august Raplas Sulupere 7 ja 24. august Kabalas.
Kellaajad on kõigil päevadel 10.00-16.00.
Koolitus kestab 24 ak. tundi, millest 18 ak.h on interaktiivse loengu vormis ja 6 ak.h on praktilist õpet.

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud oskused ja teadmised projektide kirjutamisest/juhtimisest, suurendanud oma teadlikkust töö- ja kogukonnaelus aktiivselt kaasa lüüa ning parandanud oma oskusi töökohas ja koduses majapidamises stressivabamalt toime tulla.

Sihtgrupp on madalama haridustaseme ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid.

Osalemise võimaldamiseks pakutakse projekti raames lapsehoiuteenust, vanemate koolitusel viibimise ajal.

Koolituse läbinu:

 • Teab meeskonna toimimise põhimõtteid ja tunneb meeskonnatöö edendamise tehnikaid;
 • Oskab anda tagasisidet meeskonnaliikmetele ning analüüsida oma tegevust ja käitumist olukorras;
 • Oskab integreerida oma tegevust;
 • Oskab valida sobivaid, loodusele säästlikke puhastusvahendeid ning tunneb koristusvahendeid;
 • Üldjoontes koostada töökoha või maja koristusplaani;
 • Tunneb õigeid ergonoomilisi töövõtteid.

Õppemeetodid: Vestlusring, loeng, grupiarutelud, praktilised harjutused. Pearõhk on kogemusõppel.

Koolituse läbimisel väljastatakse osalejatele tunnistus, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 75 %. õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Või kui õppija osales õppetööl osaliselt, väljastatakse tõend vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppekavaga saab tutvuda siin.

Koolitajad:

Rita Vaher on töötanud aastaid puhastusteenindajana ning eripuhastustööde spetsialistina. Ligi 10-aastat on ta olnud Järvamaa KHK puhastusteeninduse kutseõpetaja, täiskasvanute koolitaja ja praktiliste tööde juhendaja. Tal omab 2011. aastast Järvamaa KHK, puhastustööde juhi viienda taseme õpetaja kutset.  Rita on omandanud 2015.aastal TÜ kutseõpetaja viienda taseme ning täiendab end pidevalt erinevatel erialastel koolitustel.

Karin Õunap omab Eesti Põllumajandusülikool/Tartu Ülikooli kodumajanduse eriala, õpetajakoolituse magistrikraadi. Ta on lõpetanud ka Kehtna Kõrgema Põllumajanduskooli, kodumajanduse õpetaja eriala. 2017.aastal omandas Karin Järvamaa KHK puhastustööde juhi 5. taseme kutseõppe tunnistuse puhastusteenindaja-juhendajana. K. Õunap on alates 1996.aastast olnud õpetaja, millest viimased aastad Tartu KHK ja Järvamaa KHK puhastusteeninduse kutseõpetaja ja täiskasvanute koolitajana.

Jane Schelejev on lõpetanud 1999.aastal Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduste eriala, magistrikraadiga. 2017.aastal lõpetas ta Tartu Ülikoolis pedagoogi 160-tunnise koolituse. Viimased viis aastat on ta Eidapere koolis õpetajana töötanud. Tal on meeskonna juhtimise kogemust üle 12 aasta, mille jooksul on ta loonud Raplasse mängutoa. Kuus aastat on Jane korraldanud ja koolitanud Perekeskuses Fookus, kus pakutakse tuge keerulistes olukordades inimestele. Perekeskus on ka sotsiaalne kokkusaamise koht lapsevanematele. Jane on ka Rapla vallavolikogu liige ja hariduskomisjoni esimees ning sotsiaalkomisjoni liige.

Janne Liidik on lõpetanud Tallinna Pedagoogikakooli noorsootöötaja eriala, omab lapsehoidja 4 kutsekvalifikatsiooni. Janne läbis 2018. aastal Eesti Vabaharidus Liidu korraldatud 120-tunnise täiskasvanute koolitajate kursuse „Kuidas paremini toime tulla keeruliste sihtgruppidega”.  J. Liidik on Ridiradiralla OÜ juhatuse liige, Sotsiaalkindlustusameti  hankepartner puuetega laste tugiteenuste pakkumiseks.

Silvi Tarto on lõpetanud Tartu Kunstikooli kunstnik-dekoraatori erialal. Omandanud Eesti Majandusjuhtide Instituudis sekretär-juhiabi kutse ja hiljem ka nooremametniku pädevuse. Täiskasvanute koolitajana on tegev olnud aastast 2008. 2018. aastal läbis Viljandi kultuuriakadeemias huvihariduse- ja huvitegevuse täiendusõppeprogrammi. Hetkel töötab Rapla Kesklinna Koolis huvijuhina.

Registreerimine ja info: janne@lastehoid.ee, tel 5904 7872.