7. märtsil algas ja 15. augustil jätkub kursus “Mina kui õppija”

2020. a toimub Alu Rahvaõpistus Eesti Vabaharidusliidu täiskasvanute võtmepädevuste arendamise projekti raames sihtgrupile tasuta koolitus.

Projekt „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“ (nr 2014-2020.1.06.16-0062) kursus:

MINA KUI ÕPPIJA (40 akad tundi), algusega 07.03.2020 (tunniplaan), õppekava SIIN

Aeg: 7. märts; 15. ja 29. august; 5. ja 12. september 2020

Koht: Rapla Rahvakooli õppeklassis, Hariduse 3, Rapla

Kellaajad: 10.00-16.25

Koolitus kestab 40 ak. tundi, millest 30 ak.h on interaktiivse loengu vormis ja 10 ak.h on praktilist õpet.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse püstitada isiklikke eesmärke ja nendest kinni pidada, planeerida aega, analüüsida iseennast ja toime tulla pingetega ning stressiga.

Koolituse lõpuks õppija:

 1. Analüüsib ennast kui õppijat, teadvustab enda tugevaid ja nõrku külgi;
 2. Seab endale eesmärke ja peab nendest kinni;
 3. Planeerib õppimiseks jm tegevusteks aega ja koostab edasise tegevuskava;
 4. Oskab töötada grupis, osaleda meeskonnatöös;
 5. Tuleb toime pingetega, teab stressi põhjuseid.

Õppe sisu:

 1. Õpimotivatsiooni leidmine ja tegevuskava koostamine.
 2. Eesmärk, kui motivatsiooni allikas; Eesmärkide saavutamise erinevad tehnikad.
 3. Kriisid ja muutused elus; Enesejuhtimise põhimõtted; Minu tugevused ja piirangud.
 4. Sotsiaalsed oskused; Empaatiline kuulamine; Kindel käitumisviis suhetes ja suhtlemisel; Konfliktid ja nende lahendamine.
 5. Toimetulek stressi ja keeruliste olukordadega; Stressi mõiste ja mõju tervisele; Hea ja halb stress.
 6. Meeskonnatöö, grupis töötamise oskus.

Koolitajad:
Anneli Pärna ja Janne Liidik, Koolitaja OÜ
Ain Mihkelson, Kasvu Labor OÜ

Sihtrühm: Madalama haridusega töötavad või töötud erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid.

Osalemine tasuta (olemas õppevahandid ja -materjalid).

Koolituse läbimisel väljastatakse osalejatele tunnistus, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 75 %. õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Või kui õppija osales õppetööl osaliselt, väljastatakse tõend vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Registreerimine ja info: anneli@koolitaja.com, tel 528 3358
Projekti juhtpartner: Alu Rahvaõpistu
Koostööpartnerid: Ridiradiralla OÜ ja Koolitaja OÜ