Alu Rahvaõpistu koolitused 2022. I poolaastal

HOOLDUSTÖÖTAJA KOOLITUS

320 h

12.04.2022 – 12.08.2022
Hind: 1750 €

Koolitusele on oodatud täiskasvanud, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi abivajaja hooldamiseks ja töötamiseks hooldustöötajana nii avahoolduses kui ka hoolekande- ja tervishoiuasutuses. Koolitusprogrammi läbimisel on õppijal teadmised ja oskused valdkonnaga seotud õigusaktidest, hooldustegevuste planeerimisest ja läbiviimisest. Õpe sisaldab ka tööd lastega, eakatega, erivajadustega inimestega, majapidamistööde ja meeskonnatöö korraldamist, erinevaid suhtlemisviise ning esmaabi koolitust.

Koolituse lõpuks õppija:
• omab ülevaadet valdkonnaga seotud õigusaktidest, hoolduse alustest ja kutse-eetikast;
• oskab planeerida ja viia läbi hooldustegevusi;
• oskab märgata ja anda abi elamistoimingutes;
• oskab dokumenteerida hooldustoimingud ja korraldada abivajaja toimetulekut
toetavaid teenuseid;
• oskab anda esmaabi, vajadusel kutsuda abi.
• oskab märgata laste, eakate või erivajadusega seotud probleeme ja leida neile
lahendusi;
• oskab planeerida ja korraldada meeskonnatööd;
• praktika käigus kinnistatakse saadud teadmisi, täidetakse praktikapäevikut.

Õppekavaga saab tutvuda SIIN

Koolituse kogumaht on 320 akadeemilist tundi, millest 192 tundi on auditoorset õpet, 120
tundi praktikat ja 8 tundi iseseisvat tööd. Õppetöö toimub veebikeskkonnas (Zoom, Meet, Teams või Skype) välja arvatud esmaabi (16 h), praktika (120 h).

Koolitajad:

Diana Mäng on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse eriala, omab kliinilise õenduse 6. taset, on Rapla maakonna infektsiooni volinik. Töötab haigla ülemõena ja koduõena, omab kogemust täiskasvanute koolitajana.

Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magistriõppe, töötab kiirabi  meeskonnas. Omab esmaabiõpetaja kutset ja pikaajalist kogemust täiskasvanute koolitajana.

Tiina Rahkemaa on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli defektoloogia eriala, läbinud TLÜ Avatud Ülikooli Täiendhariduskeskuses hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija koolituse, täiskasvanute koolitaja kogemus.

Pille Kuldkepp on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala, töötab Raplamaa psühholoogiateenistuses ja Rapla Haiglas, omab kogemust täiskasvanute koolitajana.

Anne Helme on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala,  töötanud  lapsehoidja ja tugiisikuna, puuetega laste vanem, täiskasvanute koolitaja kogemus.

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine auditoorsetes tundides 80 % ja praktika läbimine töökeskkonnas täies ulatuses. Õppetulemuste hindamise aluseks on arvestus (küsimustik) ja praktikapäeviku esitamine. Koolituse lõpetanutele väljastatakse tunnistus. Esmaabi 16 h läbimisel väljastatakse lisaks eraldi esmaabi tunnistus. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija läbis vähem kui 80 %, aga mitte vähem kui 50 % ettenähtud õppekava kogumahust. Koolituse lõpetanutel on eelneva erialase töökogemuse olemasolul võimalik taotleda luba hooldustöötaja, tase 4 riiklikule kutseeksamile.


ERI- JA ABIVAJADUSEGA LAPSE TUGIISIKU KOOLITUS

240 h

01.03.2022 – 17.06.2022
Hind: 1400 €

Koolitusele on oodatud keskharidusega täiskasvanud, kes soovivad omandada ja/või täiendada teadmisi ja oskusi eri- ja abivajadusega lapse tugiisikuna töötamiseks. Koolitusprogrammi läbimisel on õppijal teadmised ja oskused eri- ja abivajadusega lapsega toimetulemiseks ning arengu- ja õppimise toetamiseks lähtuvalt lapse individuaalsusest. Õpe sisaldab teenuse osutamise seaduslikke aluseid, tugiisiku rolli põhimõtteid, lapse arengu toetusmeetmete rakendamist, hooldustoimingute läbiviimist, esmaabi koolitust.

Koolituse läbinu:

 • oskab analüüsida lapse erivajaduse olemust, tervislikku seisundit ning planeerida tegevusi sellest lähtuvalt;
 • loob lapsele turvalise füüsilise ja vaimse keskkonna lapsele;
 • rakendab puudega lapse puhul vajalikke hooldustoiminguid lähtuvalt lapse erivajaduse olemusest ja aitab (enamlevinud) abivahendite kasutamisel;
 • pakub välja ja viib läbi arendavaid tegevusi lähtuvalt lapse eri- ja abivajadusest ning
  arenguvõimalustest;
 • toetab eri- ja abivajadusega lapse toimetulekut grupis ja sotsiaalsetes situatsioonides;
 • toetab lapse arengut ja õppimist koostöös seotud osapooltega (kool, lasteaed, huviring);
 • oskab anda esmaabi.

Õppekavaga saab tutvuda SIIN

Koolituse kogumaht on 240 akadeemilist tundi, millest 144 tundi on auditoorset õpet, 80 tundi
juhendatud praktikat ja 16 tundi iseseisvat tööd. Õppetöö toimub veebikeskkonnas (Zoom, Meet, Teams või Skype) välja arvatud esmaabi (16 h), praktika (80 h).

Koolitajad:

Aune Kähär on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi koolieelse pedagoogika ja psühholoogia eriala, õpib Tartu Ülikooli eripedagoogika magistriõppes, omab pikaajalist töökogemust lasteaia direktorina.

Anne Helme on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala,  töötanud  lapsehoidja ja tugiisikuna, puuetega laste vanem, täiskasvanute koolitaja kogemus.

Tiina Rahkemaa on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli defektoloogia eriala, läbinud TLÜ Avatud Ülikooli Täiendhariduskeskuses hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija koolituse, täiskasvanute koolitaja kogemus.

Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magistriõppe, omab üle 20 aasta kogemust täiskasvanute koolitajana.

Eva Hindremäe on läbinud Tallinna Ülikooli Täiendõppekeskuse koolituse “Abiõpetaja koolis” 3 EAP ulatuses. Samal ajal töötas koolis Raimond Roosalu tugiisikuna, kus sai saadud teadmisi rakendada.

Marina Runno on sotsiaalteaduste magister, lõpetanud Tallinna Ülikooli 2000-2007.

Koolituse lõpetanutele väljastatakse tunnistus. Esmaabi 16 h läbimisel väljastatakse lisaks eraldi esmaabi tunnistus. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija läbis vähem kui 80 %, aga mitte vähem kui 50 % ettenähtud õppekava kogumahust. Koolituse lõpetanutel on võimalik taotleda luba sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 spetsialiseerumise: abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapse tugiisik, tase 4 riiklikule kutseeksamile.


LAPSEHOIDJA KOOLITUS

240 h

19.04.2022 -01.07.2022
Hind: 1400 €

Koolitusele on oodatud keskharidusega täiskasvanud, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi lapsehoidjana töötamiseks.

Koolituse lõpuks õppija

 • omab ülevaadet kutsealaga seotud õigusaktidest ja laste õigustest ja kaitsest;
 • saab teadmised ja oskused turvalise ja mängulise kasvukeskkonna loomiseks lastehoius ning majapidamis- ja koristustööde korraldamisest;
 • oskab kujundada lapse enesekohaseid oskuseid;
 • saab teadmised lapsehoidja kutse-eetikast ja lapsehoiuteenusele esitatud nõuetest, oma töö korraldamisest;
 • saab teadmised lapse erinevatest arenguetappidest;
 • oskab rakendada õigeid pedagoogilisi ja metoodilisi võtteid laste loovtegevusteks;
 • tunneb ja mõistab erivajadusega lapse arengu eripärasid ja vajalikkust erivajadusega lapse arengu toetamisel;
 • teab ning oskab rakendada juhtimise ja meeskonnatöö aluseid. Oskab turvaliselt kasutada internetti ja vormistada vajalikke dokumente arvutil;
 • tuleb toime lapse terviseedendusega, tunneb laste haiguseid;
 • saab teadmised imiku arengu toetamisest ja hooldustoimingutest;
 • õpib andma esmaabi ja oskab kasutada õigeid võtteid kannatanu abistamisel.

Õppekavaga saab tutvuda SIIN

Koolituse kogumaht on 240 auditoorset õppetundi, sh 80 õppetundi praktikat. Iseseisvat tööd on 10 õppetundi. Õppetöö toimub veebikeskkonnas (Zoom, Meet, Teams või Skype) välja arvatud esmaabi (16 h), praktika (80 h).

Koolitajad:

Tiina Rahkemaa on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli defektoloogia eriala, läbinud TLÜ Avatud Ülikooli Täiendhariduskeskuses hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija koolituse, täiskasvanute koolitaja kogemus.

Signe Maripuu omab alushariduse pedagoogilist kõrgharidust, lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari ja Tallinna Ülikooli ning omab töökogemust Eesti ja Rootsi lasteaias.

Heli Luhtmaa on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magistriõppe, omab üle 20 aasta kogemust täiskasvanute koolitajana.

Eveli Tamberg on lõpetanud Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari lasteaiaõpetaja eriala, omab pikaajalist töökogemust lasteaia õpetajana.

Marina Runno on sotsiaalteaduste magister, lõpetanud Tallinna Ülikooli 2000-2007.

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine auditoorses õppes vähemalt 80% ulatuses.
Õppetulemuste hindamise aluseks on lõputöö ja praktikapäeviku esitamine. Koolituse lõpetanutele väljastatakse õppeasutuse tunnistus, mille alusel on võimalik sooritada lapsehoidja, tase 4 riiklik kutseeksam. Lapsehoidja kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee)

 

Oleme Eesti Töötukassa koostööpartner. Kursustele on oodatud kõik tööotsijad, s.h koolituskaardi kasutajad. Käibemaksu kursuste hinnale ei lisandu.

 

Sillen Sindonen  520 7619
E-post: alu.rahvaopistu@mail.ee
Koduleht: www.alurahvaopistu.ee