Koostööprojekt „Meie aja võtmepädevused“

Koolitus “Arvutimaailma avastamas”

Asukoht: Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi arvutiklassis, Lasteaia 5, Rapla.

Ajakava esmasp. ja kolmap.: 4., 6., 11., 13., 18., 20., 25., 27.novembril 2019. Kellaajad on kõigil päevadel 13.00-16.15.

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel on õppijal algteadmised internetikasutamisest, ta oskab lihtsamate programmide abil koostada dokumente, on teadlik tarkvara võimalustest ning online suhtlemisest, sotsiaalmeediast.

Sihtgrupp on üldkeskharidusega või sellest madalama haridusega töötavad või töötud erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid. Madalapalgalistel töökohtadel töötavad inimesed, töötasu on kuni 75% eelmise kalendriaasta keskmisest brutopalgast.

Koolituse läbinu:

 • Oskab kasutada arvuti ja nutiseadme töötamisel õigeid töövõtteid;
 • Oskab kasutada algtasemel teksti- ja tabelprogrammi;
 • On teadlik tarkvara võimalustest;
 • Oskab kasutada e-riigi ja igapäevaelu võimalusi ID kaardi või mobiil ID-ga;
 • Oskab kasutada internetivõimalusi ja -programme oma töö- ja igapäevaelu vajadustest lähtuvalt.

Koolitaja:

Peeter Linnamäe on lõpetanud TPedI 1989. aastal matemaatika ja füüsika õpetajana ning 1993. aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli Täiendõppekeskuse andragoogika erialal täiskasvanute koolitaja kutsega. P. Linnamäe on läbi viinud erinevatele sihtgruppidele suunatud IT alaseid koolitusi juba üle 20 aasta. Ta on Alu Rahvaõpistu Seltsi asutajaliige. Peeter Linnamäe on 2006.aastast Rapla Täiskasvanute Gümnnaasiumi infojuht ja arvutiõpetaja.

Õppekavaga saab tutvuda siin.

Koolituse läbimisel väljastatakse osalejatele tunnistus, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 75 %. õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Või kui õppija osales õppetööl osaliselt, väljastatakse tõend vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitusele registreerimine ja info: janne.liidik@gmail.com, tel 5904 7872.

 

Koolitus „Motivatsiooni leidmine läbi suhtlemise“
48 ak tundi, 26.01.2019 – 4.05.2019

Ajakava: L, 26.01, L, 9.02; R, 22.03 ja L 23.03; R 26.04 ja L 4.05.
Kellaajad on kõigil päevadel 10.00-17.00.

Koolituse eesmärk on suurendada sihtrühma motivatsiooni emotsionaalse tasakaalu leidmiseks, täiendada suhtlemis- ja konfliktides käitumise oskusi, aidata parandada õpihoiakuid ja suurendada huvi elukestva õppe võimalustest.

Sihtgrupp on madalama haridustaseme ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid.

Osalemise võimaldamiseks pakutakse projekti raames lapsehoiuteenust, vanemate koolitusel viibimise ajal.

Koolitusel õpitakse, kuidas ennetada konfliktseid olukordi ja neid vajadusel lahendada ning kuidas saavutada usalduslik side kaasinimestega. Koolituse läbijad oskavad enesemotivatsiooni suurendada ja eesmärke seada ning teha koostööd. Saadakse teadmisi, kuidas kasutada efektiivseid õpistrateegiaid ning analüüsida nii oma tegevuste õnnestumisi, kui ka ebaõnnestumisi ning maandada stressi.

Õppekavaga saab tutvuda siin.

Koolitajad:

Alice Aaso töötab igapäevaselt lapsehoidja /tugiisikuna ja õpetajana lasteaias. Alice on töötanud 4-aastat erihoolekandes ja omab laialdast kogemust antud valdkonnas.
Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotisaaltöö erialal.

Helly Käo on Lapsepõlv OÜ juhatuseliige ja lapsehoidja. Ta on lõpetanud 2015. aastal Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis erilise- ja erivajaduste lapsehoidmise eriala. Helly õpib 3. kursusel tegevusteraapiat ja töötab tegevusterapeudi assistendina. Tegeleb lastega vanuses 2-12 eluaastat.

Anita Baumbach on Tervise Arengu Instituudi ennetusprogrammi VEPA Käitumisoskuste Mäng arendamine ja haldamine projektijuht. Tal on Tallinna Ülikooli kasvatusteaduskonna, hariduse juhtimise magistrikraad. Ta on Eesti Superviisorite ja Coachide Ühingu, kaasliige.

Kursuse juhendaja:

Janne Liidik on lõpetanud Tallinna Pedagoogikakooli noorsootöötaja eriala, omab lapsehoidja 4 kutsekvalifikatsiooni. Janne läbis 2018. aastal Eesti Vabaharidus Liidu korraldatud 120-tunnise täiskasvanute koolitajate kursuse „Kuidas paremini toime tulla keeruliste sihtgruppidega”.  J. Liidik on Ridiradiralla OÜ juhatuse liige, Sotsiaalkindlustusameti  hankepartner puuetega laste tugiteenuste pakkumiseks.

Registreerimine ja info: janne@lastehoid.ee, tel 5904 7872.

 

Koolitus „Uued oskused“
24 ak tundi, 16.-24.08. 2019

Ajakava 2019. 16, 17, 23, august Raplas Sulupere 7 ja 24. august Kabalas.
Kellaajad on kõigil päevadel 10.00-16.00.
Koolitus kestab 24 ak. tundi, millest 18 ak.h on interaktiivse loengu vormis ja 6 ak.h on praktilist õpet.

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud oskused ja teadmised projektide kirjutamisest/juhtimisest, suurendanud oma teadlikkust töö- ja kogukonnaelus aktiivselt kaasa lüüa ning parandanud oma oskusi töökohas ja koduses majapidamises stressivabamalt toime tulla.

Sihtgrupp on madalama haridustaseme ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid.

Osalemise võimaldamiseks pakutakse projekti raames lapsehoiuteenust, vanemate koolitusel viibimise ajal.

Koolituse läbinu:

 • Teab meeskonna toimimise põhimõtteid ja tunneb meeskonnatöö edendamise tehnikaid;
 • Oskab anda tagasisidet meeskonnaliikmetele ning analüüsida oma tegevust ja käitumist olukorras;
 • Oskab integreerida oma tegevust;
 • Oskab valida sobivaid, loodusele säästlikke puhastusvahendeid ning tunneb koristusvahendeid;
 • Üldjoontes koostada töökoha või maja koristusplaani;
 • Tunneb õigeid ergonoomilisi töövõtteid.

Õppemeetodid: Vestlusring, loeng, grupiarutelud, praktilised harjutused. Pearõhk on kogemusõppel.

Koolituse läbimisel väljastatakse osalejatele tunnistus, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 75 %. õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Või kui õppija osales õppetööl osaliselt, väljastatakse tõend vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppekavaga saab tutvuda siin.

Koolitajad:

Rita Vaher on töötanud aastaid puhastusteenindajana ning eripuhastustööde spetsialistina. Ligi 10-aastat on ta olnud Järvamaa KHK puhastusteeninduse kutseõpetaja, täiskasvanute koolitaja ja praktiliste tööde juhendaja. Tal omab 2011. aastast Järvamaa KHK, puhastustööde juhi viienda taseme õpetaja kutset.  Rita on omandanud 2015.aastal TÜ kutseõpetaja viienda taseme ning täiendab end pidevalt erinevatel erialastel koolitustel.

Karin Õunap omab Eesti Põllumajandusülikool/Tartu Ülikooli kodumajanduse eriala, õpetajakoolituse magistrikraadi. Ta on lõpetanud ka Kehtna Kõrgema Põllumajanduskooli, kodumajanduse õpetaja eriala. 2017.aastal omandas Karin Järvamaa KHK puhastustööde juhi 5. taseme kutseõppe tunnistuse puhastusteenindaja-juhendajana. K. Õunap on alates 1996.aastast olnud õpetaja, millest viimased aastad Tartu KHK ja Järvamaa KHK puhastusteeninduse kutseõpetaja ja täiskasvanute koolitajana.

Jane Schelejev on lõpetanud 1999.aastal Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduste eriala, magistrikraadiga. 2017.aastal lõpetas ta Tartu Ülikoolis pedagoogi 160-tunnise koolituse. Viimased viis aastat on ta Eidapere koolis õpetajana töötanud. Tal on meeskonna juhtimise kogemust üle 12 aasta, mille jooksul on ta loonud Raplasse mängutoa. Kuus aastat on Jane korraldanud ja koolitanud Perekeskuses Fookus, kus pakutakse tuge keerulistes olukordades inimestele. Perekeskus on ka sotsiaalne kokkusaamise koht lapsevanematele. Jane on ka Rapla vallavolikogu liige ja hariduskomisjoni esimees ning sotsiaalkomisjoni liige.

Janne Liidik on lõpetanud Tallinna Pedagoogikakooli noorsootöötaja eriala, omab lapsehoidja 4 kutsekvalifikatsiooni. Janne läbis 2018. aastal Eesti Vabaharidus Liidu korraldatud 120-tunnise täiskasvanute koolitajate kursuse „Kuidas paremini toime tulla keeruliste sihtgruppidega”.  J. Liidik on Ridiradiralla OÜ juhatuse liige, Sotsiaalkindlustusameti  hankepartner puuetega laste tugiteenuste pakkumiseks.

Silvi Tarto on lõpetanud Tartu Kunstikooli kunstnik-dekoraatori erialal. Omandanud Eesti Majandusjuhtide Instituudis sekretär-juhiabi kutse ja hiljem ka nooremametniku pädevuse. Täiskasvanute koolitajana on tegev olnud aastast 2008. 2018. aastal läbis Viljandi kultuuriakadeemias huvihariduse- ja huvitegevuse täiendusõppeprogrammi. Hetkel töötab Rapla Kesklinna Koolis huvijuhina.

Registreerimine ja info: janne@lastehoid.ee, tel 5904 7872.