Õppekorralduse alused

TÄISKASVANUTE KOOLITUSASUTUSE ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

 

ÜLDSÄTTED

 

 1. Alu Rahvaõpistu Selts MTÜ (registrikood 80106652 ) poolt asutatud täiskasvanute koolitusasutuse Alu Rahvaõpistu koolituse korraldamise aluseks on täiskasvanuhariduse õigusaktid ja teised seonduvad õigusaktid.
 2. Õppetöö toimub koolituskeskuse planeeritud ajakava alusel.
 3. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).
 4. Koolituse korralduse, koolituskava ja ajakavaga saab tutvuda kodulehel www.alurahvaopistu.ee

 

KOOLITUSELE REGISTREERUMINE

 

 1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab e-posti teel (alu.rahvaopistu@mail.ee) või telefoni teel nr 53747905.
 2. Grupi ületäituvusel eelistatakse varem registreerunuid või koolituse sihtgruppi kuulujaid. Õpperuumid võimaldavad ligipääsu ka liikumispuuetega õppijatele.
 3. Koolitusel osaleja täidab koolituse alguses vastava registreerimislehe.

 

KOOLITUSE EEST TASUMINE

 

 1. Koolituse eest tasutakse arve alusel. Arve saadetakse e-mailiga või postiga.
 2. Koolituse eest ise tasunud õppijal on õigus maksustamisperioodi tulumaksusoodustusele vastavalt tulumaksuseadusele.

 

KOOLITUSEST LOOBUMINE, KOOLITUSE EDASILÜKKUMINE VÕI MITTETOIMUMINE

 

 1. Kui koolitataval ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teavitada e-kirja alu.rahvaopistu@mail.ee või telefoni teel nr 53747905.
 2. Koolituskeskusel on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või koolituse toimumine edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni.
 3. Koolitusele registreerunuid teavitatakse edasilükkumisest või mittetoimumisest telefoni või e-posti teel.
 4. Koolituse mittetoimumisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

 

KOOLITUSE KORRALDMINE JA LÕPETAMINE

 

 1. Koolitus loetakse läbituks, kui on täidetud õppekavast tulenevad nõuded.
 2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga osavõtulehel.
 3. Koolitusel osaleja täidab koolituse lõpus vastava tagasisidevormi.
 4. Koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus koolituse läbinule tunnistuse või tõendi.

18.Tunnistuse kaotamisel, hävimisel või rikkumisel väljastatakse koolituse läbinule tema avalduse alusel vastav duplikaat.


KOOLITUSEL OSALEJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

 1. Koolitusel osalejal on õigus:

19.1 enne õppima asumist tutvuda koolituskeskuse õppekorralduse ja õppekavaga;

19.2 saada täiendavat infot koolituse kohta.

 1. Koolitusel osaleja on kohustatud:

20.1 tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;

20.2 hoidma tema kasutusse antud õppevahendid ja koolituskeskuse vara;

20.3 käituma vastavalt üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormidele.

 

VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

 

 1. Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamiseks on vaidlustajal õigus pöörduda kirjalikult koolituskeskuse juhi poole. Vaie vaadatakse läbi ja avaldajat teavitatakse 5 tööpäeva jooksul. Otsusega mittenõustumisel on avaldajal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Halduskohtu poole.