Kursused projektis “Õpioskuste koolitus”

Projekt “Õpioskuste koolitus” 2014-2020.1.06.16-0058

Tasuta koolitus „Õpimotivatsioon“ rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Vabariik. Projektis osaletakse Eesti Vabaharidusliidu partnerina.

Asukoht: Rapla Rahvakoolis (RaRa) Hariduse 3, Rapla II korrusel ning Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis (RTG), Lasteaia 5, Rapla.1.

Ajakava:
I koolitusgrupp: E 30.09 (RTG) ja T 01.10 (RaRa), N 03.10 (RaRa), E 07.10 (RTG), kell 17.30-20.45. Kokku: 16 ak. tundi.
II koolitusgrupp (RTG): E 14.10, K 16.10, K 23.10 ja K 30.10 ja kell 13.30-16.45. Kokku: 16 ak. tundi.

 

Koolituse eesmärgiks on, et õppija omandab oskuse püstitada isiklikke õpieesmärke ja nendest kinni pidada, planeerida selleks aega, oskab ennast analüüsida ja sõnaliselt väljendada. On teadlik enese õpioskustest ja suudab leida erinevaid motivatsioonivõimalusi.

Sihtgrupp on üldkeskharidusega või sellest madalama haridusega töötavad või töötud erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid.

Madalapalgalistel töökohtadel töötavad inimesed, töötasu on kuni 75% eelmise kalendriaasta keskmisest brutopalgast.

Koolitusel õpitakse, kuidas toimub õppimine täiskasvanueas – milliseid õpioskusi kasutada, kuidas koostada tegevuskava ja leida õpimotivatsioon ja seada eesmärke.

Käsitletakse ka teemasid:

  • Eesmärkide formuleerimise ja saavutamisetehnikad;
  • Õppimisvõimaluste kohta info hankimine ja selle töötlemine;
  • Enesejuhtimise põhimõtted;
  • Meie tugevused ja piirangud;
  • Suhtlemisoskuste arendamine – verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine;
  • Konfliktid ja nende lahendamine;
  • Liftikõne koostamine ja esitamine;
  • Grupis töötamise ja koosõppimise oskuste arendamine.

Õppekavaga saab tutvuda siin.

Koolitajad:

Janne Liidik on lõpetanud Tallinna Pedagoogikakooli noorsootöötaja eriala, omab lapsehoidja 4 kutsekvalifikatsiooni. Janne läbis 2018. aastal Eesti Vabaharidus Liidu korraldatud 120-tunnise täiskasvanute koolitajate kursuse „Kuidas paremini toime tulla keeruliste sihtgruppidega”.  J. Liidik on Ridiradiralla OÜ juhatuse liige, Sotsiaalkindlustusameti  hankepartner puuetega lastele tugiteenuste pakkumisel. Janne on Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ ja Rapla Rahvakooli asutajaliige. Ta on täiskasvanud koolitajana tegutsenud 13 aastat.

Silvi Tarto on lõpetanud Tartu Kunstikooli kunstnik-dekoraatori erialal. Omandanud Eesti Majandusjuhtide Instituudis sekretär-juhiabi kutse ja hiljem ka nooremametniku pädevuse. Täiskasvanute koolitajana on tegev olnud aastast 2008. 2018. aastal läbis Viljandi kultuuriakadeemias huvihariduse- ja huvitegevuse täiendusõppeprogrammi. Silvi töötab Rapla Kesklinna Koolis huvijuhina.

Koolitusele registreerimine ja info: janne.liidik@gmail.com, tel 5904 7872